Việt Nam và Thụy Sỹ sẽ hợp tác xây dựng dự án “Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu – Việt Nam: Tác động ở cấp quốc gia”, với mục tiêu thúc đẩy việc phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững.

Lễ ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam giữa Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ vừa diễn ra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chiều ngày 11/7.

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển khu công nghiệp sinh thái giữa Việt Nam và Thụy Sỹ 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ trưởng Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Sỹ Guy Parmelin chứng kiến lễ ký.

Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ KH&ĐT, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (dưới đây gọi là các Bên) mong muốn tiếp tục phát triển các hoạt động công nghiệp theo hướng bền vững và bao trùm tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tại Biên bản ghi nhớ này, các Bên thể hiện ý định hợp tác xây dựng dự án “Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu – Việt Nam: Tác động ở cấp quốc gia”, với mục tiêu thúc đẩy việc phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế với sự hỗ trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ thông qua Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu thực hiện trong giai đoạn 2019-2023.

Mục tiêu chính của việc hợp tác nhằm nâng cao tính bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội của hoạt động công nghiệp, đem lại lợi ích cho cộng đồng và tổng thể quốc gia.

Các Bên đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường Toàn cầu và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ tài trợ, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc thực hiện trong giai đoạn 2014-2019. Dự án đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở pháp lý cho khu công nghiệp sinh thái và chuyển đổi các khu công nghiệp thông thường thành các khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ được ký ngày 11/7/2019 tại Hà Nội gồm 02 bản gốc bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung và giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được sử dụng.

Nguồn: dangcongsan.vn

Xem thêm tại: http://dangcongsan.vn/kinh-te/ky-ket-hop-tac-phat-trien-khu-cong-nghiep-sinh-thai-tai-viet-nam-voi-thuy-sy-528238.html